Sienos vadinamos laikan?iosiomis. Sienos, kurios remiasi ? pamatus

Sienos yra vienos iš pagrindini? pastato konstrukcijos dali?. Sienos
atskiria patalpas nuo išorin?s erdv?s (išorin?s) arba nuo kit? patalp?
(vidin?s) ir taip atlieka atitv?rimo funkcij?. Be to, kai kurios sienos gali
laikyti ne tik savo, bet ir stogo, perdang? ir kit? statybini? element? svor?.

Sienos, kurios be savo svorio atlaiko dar ir kit? konstrukcij? svor? ir
perduoda j? pamatams, yra vadinamos laikan?iosiomis.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sienos, kurios remiasi ? pamatus ir perduoda jiems savo mas?, bet neperima
kit? pastat? element? (pvz. perdang?) svorio, vadinamos tik save laikan?iomis
sienomis.

Nelaikan?ios sienos riboja nam? iš išor?s ir laiko savo svor? tik vieno
aukšto ribose, remdamosi ? kitas pastato laikan?iuosius elementus.

Šiuo metu egzistuoja trys pagrindin?s išorini? sien? šiltinimui
naudojamos medžiagos – Mineralin? vata, polistireninis putplastis, poliuretanas.
Polistireninis putplastis kitaip
dar vadinamas put? polistiroli? ir žymimas EPS. Mineralin? vata dažnai vadinama
akmens vata.

Put? polistirolas savyb?s:

·               
labai
lengva medžiaga su puikiomis mechanin?mis savyb?mis (atsparumas pl?šimui –
maždaug 80 kPa, atsparumas suspaudimui – maždaug 130 kPa).

·               
nesugeria
dr?gm?s ir nepraranda savo termoizoliacini? savybi? net ir pastoviai veikiamas
vandens.

·               
vandens
gar? perdavimo koeficientas gana žemas – maždaug 12×10–6 g/(mhPa), bet
retkar?iais put? polistirolo sluoksnyje atsirandanti vandens gar? kondensacija
rimtesni? problem? nesukelia. Beje, polistirolo vandens gar? pralaidumas
nenusileidžia, o daugeliu atvej? lenkia, pagrindini? statybini? medžiag?,
kurios sudaro t? pa?i? apšildom? sien?, analogiškus rodiklius.

·               
jame
n?ra joki? sveikatai kenksming? medžiag?.

·               
garso
izoliacin?s savyb?s n?ra išskirtinai aukštos.

·               
pažeidžiamas
aukštesn?je kaip +80 °C temperat?roje, o taip pat yra neatsparus daugeliui
organini? tirpikli?.

·               
fasad?
šiltinimo sistemose galima naudoti put? polistirol?, kuris atitinka EN
13163:2004 standarto reikalavimus CS(10)70 arba CS(10)80 (70 arba 80 kPa j?ga
spaudžiamo put? polistirolo deformacija neviršija 10 %).

·               
medžiagos
gamintojas papildomai turi pateikti patvirtinim?, kad medžiaga yra nedegi ir
savaime g?stanti bei išlaikanti stabilius gabaritus. Iš išlaikyt? blok?
(?prastai 6–8 savaites) išpjautos put? polistirolo plokšt?s turi išlikti
plokš?ios ir nekeisti savo gabarit?.

·               
leidžiama
naudoti ne didesnes kaip 120×60 cm plokštes.

Šiuo metu rinkoje si?lomos baltos, taškuotos arba grafito (pilkos) spalvos
EPS plokšt?s. Šios plokšt?s skiriasi ne tik savo spalva, bet ir šilumos laidumo
koeficientu – pilkojo šilumin?s savyb?s apie 20 % geresn?s nei baltojo
polistirolo. Nuomon? apie mažesn? pilkos spalvos plokš?i? sukibim? su
klijuojamaisiais mišiniais nepagr?sta – plokš?i? spalva neturi jokios ?takos
plokš?i? sukibimui.

Be ?prasto EPS polistirolo naudojamas ir ekstr?dinis polistirolas (XPS).
Jis atsparesnis mechaniniams pažeidimams, sm?giams, atsparesnis
mikroorganizmams, dr?gmei, gruntiniam ir lietaus vandeniui. Naudojamas
cokoliams, r?siams, pamatams arba visuomenin?s paskirties pastat? galin?ms
sienoms, kampams ir vietoms prie laiptini? apšiltinti. Individualioje statyboje
jo panaudojimo b?tinyb? abejotina.

Mineralin?s vatos savyb?s:

·               
mineralin?
vata yra atspari aukštai temperat?rai. Vatos pluoštas gaminamas iš nat?ralaus
lydytis prad?jusio akmens, kuris dvi valandas veikiamas aukštesne kaip 1000 °C
temperat?ra. Mineralin? vata yra priskiriama prie nedegi? ir nesprogi?
medžiag?, taip pat atspari daugeliui chemini? medžiag?. Vandens gar? perdavimo
koeficientas yra ypa? aukštas – maždaug 480×10–6 g/(mhPa).

·               
mineralin?
vata gerai atstumia vanden? ir jo ne?geria. Veikiant sl?giui, vanduo gali b?ti
?stumtas ? plokštes, bet dr?gnos akmens vatos plokšt?s greitai dži?sta.

·               
mineralin?s
vatos plokšt?s yra gana sunkios, minkštos ir palyginti nestiprios. 40 kPa j?ga
sukelia maždaug 10 % deformacij?. Labiau deformacijai pasiduodanti vata fasad?
šiltinimui negali b?ti naudojama.

·               
Ši?
plokš?i? pluoštin? strukt?ra užtikrina puiki? garso izoliacij?.

·               
fasad?
šiltinimo sistemose gali b?ti naudojamos dviej? tip? vatos plokšt?s. Pirmosios
– su netvarkinga pluošto strukt?ra (tankis nuo 120 iki 160 kg/m3, atsparumas
plokšt?s paviršiui statmenam l?žiui >10 kPa), o j? gabaritai 50–60 cm x
100–120 cm. Antrosios – tai plokšt?s su lygiagre?iai ir statmenai plokšt?s
paviršiui išsid?styta sluoksniuoto pluošto strukt?ra (tankis nuo 80 iki 120
kg/m3). D?l pailgos formos (standartiniai matmenys 20×120 cm) šios plokšt?s
dažnai vadinamos juostin?mis plokšt?mis.

http://www.iris.lt/prekes/fasadai/mineraline-vata-ar-polistirolas/

Poliuretano plokš?i? savyb?s:

·               
šilumos
laidumo koeficientas ?d nuo 0.021 W/mK. Tai lemia plonesn? PIR
plokšt?s stor?, reikaling? tai pa?iai varžai gauti.

·               
mažas
vandens ?geriamumas <2%. Pagal š? rodikl? poliuretanas nusileidžia tik dar mažiau dr?gm?s ?gerian?iam ekstrudiniam poliestireniniam putplas?iui XPS. Bet palyginus su mineraline vata, put? polistirenu – PIR/PUR plokšt? lenkia šias medžiagas savo savyb?mis. Kai termoizoliacin? medžiaga priima daug dr?gm?s, jos šilumos perdavimo koeficientas suprast?ja labai ženkliai, pastatuose atsiranda dideli šiluminiai nuostoliai. D?l dr?gm?s termoizoliacin?s medžiagos (tai itin aktualu mineralinei vatai) pasunk?ja, d?l svorio deformuojasi ir susmunka, atsiranda plyšiai konstrukcijose, pati medžiaga tampa laidi išeinan?iai šilumai, o užsilaikiusi dr?gm? gadina pastat? konstrukcijas. PIR/PUR tuo tarpu ir toliau funkcionuoja nepraradusi savo šilumini? savybi?. Svarbu tai, kad poliuretano plokšt?s dažniausiai yra padengtos aliuminio folija ar bitumuotu stiklo pluoštu, tad sumontavus plokštes dr?gm?s patekimo galimyb? per šoninius paviršius praktiškai visiškai eliminuojama. ·                poliuretano plokšt?s nepalaiko degimo, jos nuo liepsnos angl?ja, taip neleisdamos ugniai plisti. Nors vienintel? visiškai nedegi šiltinimo medžiaga yra mineralin? vata, bet PIR savyb?s konstrukcijoje beveik nenusileidžia vatai.  Sutapdinto stogo konstrukcijoje atitinka Broof t1 priešgaisrin? klas?. Tad palyginus su put? polistirolu ar ekstr?diniu polistirolu XPS, PIR medžiaga yra gerokai saugesn?. ·                mažas plokšt?s svoris. Ši savyb? ypatingai aktuali stog? konstrukcijoms. PIR plokšt?s mažina apkrovas, tenkan?ias stogo atramoms. Plokšt?s nesukrenta, d?l mažo svorio, ilgainiui neatsiranda plyši?, konstrukcija išlieka sandari.

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out