Home Research Papers?? nhàm chán nên m? thu?t có giá tr?

?? nhàm chán nên m? thu?t có giá tr?

?? theo k?p t?c ?? phát tri?n v?i
các n??c trên th? gi?i,Vi?t Nam ?ã và ?ang có nh?ng b??c ?i ?úng ??n trên m?i
m?t nh? kinh t?, chính tr?, v?n hoá – xã h?i…M?c dù n??c ta h?i nh?p và phát
tri?n theo xu h??ng chung nh?ng c?ng không làm m?t ?i b?n s?c v?n ???c xây d?ng
h?n 4000 n?m l?ch s? d?ng n??c và gi? n??c. M? thu?t Vi?t Nam c?ng hình thành
và phát tri?n theo th?i gian. M? thu?t th? hi?n ? m?i m?t trong cu?c s?ng  ?ó là giá tr? th?m m? mà con ng??i luôn h??ng
t?i. Cái hay, cái ??p luôn c?n thi?t ?? làm cho cu?c s?ng c?a chúng ta không
nhàm chán nên m? thu?t có giá tr? v? tinh th?n r?t l?n lao. Nó góp ph?n vào
hoàn thi?n con ng??i  trong th?i k? công
nghi?p hóa, hi?n ??i hóa.Vì v?y, môn M? thu?t ???c ??a vào làm môn h?c trong
nhà tr??ng nh?m giúp các em phát tri?n toàn di?n v? ??c, trí, th?, m? ?? tr?
thành ng??i công dân có ích cho ??t n??c, cho xã h?i trong th?i k? ??i m?i.

     T? khi ???c phân công gi?ng d?y môn M? thu?t ? ti?u
h?c, tôi th?y các em h?c sinh r?t thích h?c v?, m?i l?n ??n ti?t  h?c là các em h? h?i, thích thú. Th?i gian
th?m thoát trôi, c?ng h?n ba n?m gi?ng d?y môn M? Thu?t ? tr??ng Ti?u h?c, m?t
kho?ng th?i gian không dài, có nh?ng k?t qu? ??t ???c ?áng k? nh?ng c?ng có
nh?ng tr?n tr? b?n kho?n trong quá trình gi?ng d?y, nh?t là s? sáng t?o tho?i
mái trong các bài v? còn th?p. Qua tìm hi?u tâm lý c?a h?c sinh, tôi luôn l?ng
nghe nh?ng suy ngh? c?a các em ??i v?i cu?c s?ng  sôi ??ng quanh mình ?? tích l?y thêm kinh
nghi?m gi?ng d?y, nâng cao trình ?? s? ph?m cho b?n thân. Cu?c s?ng quanh ta
muôn màu muôn v?, ?i?u này c?ng ???c th? hi?n qua trí t??ng t??ng và kh? n?ng
t? duy sinh ??ng c?a h?c sinh. Nh?ng h?c sinh có n?ng khi?u M? Thu?t th? hi?n
t? duy c?a mình qua nét v? r?t tho?i mái t? tin nh?ng còn ?a s? các em luôn r?t
rè nhút nhát trong khi v? vì s? “x?u”. S? nhút nhát e dè này nh? b?c t??ng vô hình
làm h?n ch? s? sáng t?o ? h?c sinh. Chính vì ?i?u này nó ?ã làm gi?m ?i s? h?ng
thú c?a các em ??n v?i môn M? thu?t.Vì
v?y, là m?t giáo viên luôn tâm huy?t v?i ngh? tôi luôn tr?n tr? làm nh? th? nào
?? nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c cho h?c sinh.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Tôi suy ngh?, nghiên c?u ?? vi?t
Báo cáo kinh nghi?m này v?i m?c ?ích tìm ra m?t s? gi?i pháp t?t nh?t góp ph?n
nh?m nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c trong nhà tr??ng. T? nh?ng lí do trên,
tôi ch?n tên sáng ki?n:

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out