Gelelektrofores är konstant. Den konstanta hastigheten avgörs av

Gelelektrofores
fungerar genom ett elektriskt fält till en porös fyllning (gelen) som en blandning
av molekyler har infört. Mot minuspolen—katoden—vandrar positivt laddade
partiklar och negativt laddade mot pluspolen, anoden. Varje partikel rör sig
med en konstant hastighet om fältet är konstant. Den konstanta hastigheten
avgörs av fältets styrka och lösningens viskositet, men också av partikelns
laddning, form och storlek. Partiklar som skiljer sig i dessa avseenden, det
vill säga vare sig partikeln är stor eller liten, får olika hastighet. 1Detta
utgör grunden för elektroforesens betydande roll som verktyg för separation av
molekyler och partiklar i komplexa blandningar. Biomolekyler som peptider,
proteiner och nukleinsyror (DNA, RNA), men också virus och bakterier, är elektriskt
laddade i lösningen och kan separeras med elektrofores—dessa egenskaper har
kommit att bli en stor betydelse inom biokemi, medicin och molekylärbiologi.

Elektrofores användes främst inom dessa områden analytiskt, det vill säga för
identifiering och karakterisering av komponenter i biologiska blandningar, men
också preparativt, det vill säga för ren framställning av enskilda komponenter.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det är ett effektivt verktyg inom gentekniken för bestämning av den genetiska informationen
i DNA. 2

1 http://www.give2all.org/11/2012/11/Vad-Ur-funktionen-av-gelelektrofores.html

2 http://dnaanalys.se/elektrofores/

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out