Çin’in Türk Vatanda?lar?n?n Çin Konsoloslu?u temsilciliklerine ba?vuru yapmalar?

Çin’in yurtd???ndan yetene?i yüksek çal??anlar? ülkeye çekmek
üzere uzun süreli vize uygulamas?na ba?lad??? bildirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nden
yap?lan aç?klamaya göre çoklu olacak vizeler 5-10 y?l aras?nda olacak. Vize
ba?vuru i?lemleri internet üzerinden ücretsiz olarak yap?labilecek. Yap?lan
ba?vurulara k?sa süre içinde cevap verilece?i belirtiliyor.  Vizeye sahip olanlar ülkede 180 güne kadar
kalabilme, e?lerini ve çocuklar?n? da getirebilme hakk?na sahip olacaklar. Çin 2016
y?l?nda, ülkeye gelecek yabanc? dü?ük yetenekli ki?ilerin gelmesini engellemek
amac?yla bu sistemi ba?latm??t?.

 

Çin’in ekonomik kalk?nma amac?yla belirledi?i
hedefler aras?nda yurtd???ndan gelecek uzmanlar önemli bir yer tutuyor. Bu
sistemin dünyaya tan?t?lmas?ndan sonra Çin’e 50 bin yabanc?n?n gelebilece?i
belirtiliyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Belirli ba?l? olarak belirlenen kriterler
aras?nda Nobel ödülü veya Olimpiyat madalyas? sahibi olmak, önemli kültür sanat
yap?mlar?n?  yönetmenli?ini yapm?? olmak,
bilimadam? olmak, büyük finans kurulu?lar?nda çal???yor olmak ve iyi bir
üniversiteden mezun olmak gibi maddeler yer al?yor.

 

Vize ba?vurusunun resmi olarak ne zaman
ba?layaca?? konusunda bilgi verilmiyor. Çin’in vize ba?vuru ça?r?s? bilgi
sahibi ve yetenekleri ki?ileri kaps?yor.

 

 

Çin Vizesi Nas?l Al?n?r?

 

Umuma Mahsus T.C. Türk Vatanda?lar?n?n Çin
Hükümeti vize uygulamas? gere?i vize almas? gerekmektedir. Hizmet, Hususi ve
Diplomatik pasaport sahiplerinin 30 gün boyunca Çin’e seyahatlerinde vize
almalar?na gerek yoktur. Fakat uzun süreli seyahatleri için Çin vizesine
ba?vurmalar? gerekmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin T.C. Vatanda?lar?na kap?da
vize uygulamas? bulunmamaktad?r. Çin vizesi ba?vurusunda bulunacak ki?ilerin
ilk önce almak istedikleri vize türünü belirlemeleri gerekmektedir.

Çin vizesi Çin’e turistik
amaçla ziyaret edeceklerin ülkede 6 aydan k?sa bir süre geçirecek yabanc?lar?n
almas? gereken vizedir.

Çin’e
seyahat edecek Türk Vatanda?lar?n?n Çin Konsoloslu?u temsilciliklerine ba?vuru
yapmalar? gerekmektedir. Çin vize ba?vurusu konsolosluk taraf?ndan yetki
verilmi? acenteler üzerinden yap?lmaktad?r.

Çin vizesi
için Çin’in Ankara Büyükelçili?i’ne veya Çin’in ?stanbul Konsoloslu?una ba?vuru
yapmalar? gerekmektedir.  Türkiye’nin
neresinde ya??yor olsan?z da gerekli evraklar?n?z? kargo ile Vize Merkezi’ne
göndermeniz halinde vize ba?vuru i?lemlerinizi sizin ad?n?za
gerçekle?tirebiliriz.

?stanbul Çin Konsoloslu?u’ndan
yap?lan aç?klamaya göre, Çin’e turistik ziyaret yapacak ki?ilerin ba?vurular?
kabul edilmeyecektir. Seyahat amaçl? Çin’i ziyaret edeceklerin grup vizesine
ba?vurmalar? gerekmektedir.

Çin’e i? seyahati, k?sa
süreli ziyaret ve ara?t?rma amac?yla gidenler de Çin turist vizesi ba?vurusunda
bulunmalar? gerekmektedir.

Çin’de Çin turist vizesi ile
ticari faaliyetlerde bulunmak, i? yapmak Çin Hükümeti’nin vize uygulamalar?
gere?i suç say?l?r. Çin, vize ihlalinde bulunulmas? durumunda para ve hapis
cezas? verebilmekte, ülkeye giri? yasa?? koymaktad?r.

Çin Konsoloslu?u vize ba?vuru
i?lemlerinde Çin’den gönderilmi? davetiyeyi ba?vuru esnas?nda sunmay? zorunlu
tutar. Turistik ziyaret amaçla Çin’e gidecek olanlar?n Çin’deki acentelerden
al?nm?? davetiye belgelerinin orijinalini konsoloslu?a sunmalar? gerekir.

Çin’e ilk kez gidecekler için
tek giri?li veya çift giri?li vize ba?vurusunda bulunmalar? gerekir. Tek
giri?li ve çift giri?li vizenin geçerlilik zaman? 3 ay? kapsamaktad?r. Vizenin
verildi?i tarihten itibaren sonra 3 ay içinde ülkeye giri? yap?lmas? ve sadece
30 gün süre Çin’de kal?nmas? gerekir. Uzun süreli Çin vizeleri çok giri?li olup
bir giri? s?n?rlamas? bulunmamaktad?r.

Çin
vizesi ücretli sabit almamakla birlikte belirli dönemlerde de?i?iklik gösterir.
Çin vize ücreti seyahatin süresine, ya?a, mesle?e göre de?i?iklik gösterir. Çin
vize ücretini seyahatin içeri?i, tarihi belirler. Çin vize ba?vurusu ücretlerini
ve gerekli evraklar?n güncel listesini Vize Merkezi temsilcilerimizi arayarak
ö?renebilirsiniz. Size ibraz edilen evraklar? haz?rlay?p taraf?m?za kargo ile
ula?t?rabilir, Çin vize i?lemlerinizi sizin ad?n?za gerçekle?tirebiliriz

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out