Botoks olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin

Botoks ile terleme tedavisi

 

Sa?l?kl? her insan gün
içerisinde terler fakat baz? ki?ilerde özellikle koltuk alt?, el ve ayaklarda
a??r? terleme gözlemlenebilmektedir. Bu durum ki?ilerin el s?k??amamak,
istedi?i tarzda ayakkab? giyememek ya da k?yafet seçimlerinde k?s?tlamaya
gitmek gibi farkl? sorunlara yol açmaktad?r. Buda asl?nda bireylerin ya?am
kalitelerinde sosyal hayatlar?nda olumsuz etkiler yaratmakta ve kendilerine
olan güvenlerini sarsmaktad?r.
??te bu noktada botoks terleme tedavisi için bize muhte?em bir seçenek
sunmaktad?r. Botox terleme tedavisi ile sadece 10 dakikal?k bir uygulama da terlemeden
kurtulmak ve uygulama sonras?nda neredeyse hiçbir yan etki olmaks?z?n hemen
normal ya?ama geri dönmek mümkün.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Terleme tedavisinde botoks nas?l etki göstermektedir?

 

Terleme tedavisinde Botoks uygulamas? bölgedeki sinir
iletisini geçici olarak durdurur. Terleme bölgesine botoks yap?lmas? ile o
bölgede terlemeye sebep olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin üretilip
d??ar? at?lmas? engellenmi? olur. Terleme i?levi vücudun di?er bölgelerinden
yap?lmaya devam edilir.

A??r? terleme olan bölgeye (el ayas?, koltukalt? veya
ayak taban?) iyot-ni?asta testi yap?ld?ktan sonra 10-15 noktaya toplamda
100-150 ünite botoks enjekte edilir. Özellikle koltuk alt? terleme tedavisinde yap?lan
botoks i?lemi genellikle a?r?s?z ve son derece konforludur. El ayas? ve ayak
taban? terleme tedavisinde ise gerekti?inde a?r? kesici kremler veya sinir
bloklar? ile a?r? kontrolü yap?lmaktad?r. Botoks ile terleme tedavisi i?lemi
sonras? herhangi bir ilaç kulan?m? ve pansuman gerekmez, ki?i normal
ya?ant?s?na devam eder.

 

 

 

 

Terleme tedavisi için kullan?lan botoks ne zaman etki
eder?

Terleme tedavisi için kullan?lan botoks 3-7 gün
içinde etkisinin tamamen gösterir. Yeni 3-7 gün içinde uygulama bölgesinde
terleme durur. Botoks etkisinin 6 ay içerisinde kaybeden bir ilaçt?r. Ancak botoks
ile terleme tedavisi yapt???m?z hastalar?m?zda özellikle birkaç uygulama
sonras? etkinin 1 y?l kadar sürdü?ünü görmekteyiz. Yani botoks ile 10 dakikal?k
bir i?lemle 1 y?l boyunca terlemeden kurtulmu? olursunuz.

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out